Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Sixt Ride-platform (inclusief de Sixt Ride-app) en op de door Dienstverleners verleende Diensten ("AV van Sixt Ride")

 I. Algemeen 

 1. Toepassingsbereik. Deze Algemene Voorwaarden (“AV van Sixt Ride”) zijn van toepassing op (i) de toegang tot en het gebruik van de website sixt.nl/ride de mobiele applicatie Sixt Ride (“Sixt Ride-app”) en andere inhoud, websites, applicaties, producten en diensten (hierna gezamenlijk aangeduid als “Platform”) die beschikbaar gesteld of geleverd worden door Sixt Ride GmbH & Co. KG (“Sixt Ride”), (ii) het via het Platform of verbonden websites of telefonisch of per e-mail regelen van overeenkomsten inzake chauffeur, mobiliteit en logistieke diensten (“Diensten”) met aanbieders van Diensten (“Dienstverleners”), en (iii) de inhoud van de geregelde overeenkomsten. Verbonden websites zijn websites, niet zijnde de websites die in de 1ste zin worden genoemd, via welke Sixt Ride overeenkomsten inzake Diensten regelt. 
 2. Over Sixt Ride. Sixt Ride regelt overeenkomsten inzake Diensten (“Dienstenovereenkomsten”) die tussen gebruikers en Dienstverleners worden gesloten.
 3. "Gebruikers" in de zin van deze AV zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die het Platform gebruiken na zich al dan niet geregistreerd te hebben bij Sixt Ride voor het gebruik van de Diensten of het Platform. Registratie en het sluiten van Dienstenovereenkomsten via het Platform is alleen mogelijk voor natuurlijke personen die niet beperkt zijn in hun rechtsbevoegdheid, rechtspersonen en partnerschappen. Registratie en het sluiten van een Serviceovereenkomst via het Platform voor of door een rechtspersoon of een partnerschap kan alleen worden gedaan door een natuurlijke persoon die in het bezit is van een volmacht waarin hij/zij met naam en toenaam wordt genoemd.
 4. Over Dienstverleners. Dienstverleners kunnen Dienstverleners zijn die geregistreerd zijn (i) bij Sixt Ride voor het gebruik van het Platform ("Platform-dienstverleners") of (ii) bij een transportnetwerkbedrijf ("TNC", "transportation network company") waar Sixt Ride mee samenwerkt om Dienstenovereenkomsten te regelen ("TNC-dienstverlener”). TNC's beheren eigen netwerken die gebruikers in staat stellen om transportcontracten te regelen met Dienstverleners die geregistreerd zijn bij TNC's ("TNC-netwerken”). TNC-dienstverleners opereren volgens de regels van het TNC-netwerk. Sixt Ride geeft tijdens het boekingsproces aan of een door de Gebruiker geselecteerde Dienst door een Platform-dienstverlener of een TNC-dienstverlener moet worden geleverd. Aanbieders van taxidiensten kunnen zowel Platform-dienstverleners als TNC-dienstverleners zijn, afhankelijk van het feit of ze geregistreerd zijn bij Sixt Ride of bij een TNC.
 5. Over de Diensten. De Diensten omvatten enkele-reistransfers (een transfer vanaf een bepaald vertrekpunt naar een bepaalde bestemming of een transfer van een bepaald vertrekpunt zonder bepaalde bestemming) en boekingen op uurbasis (de beschikbaarstelling van een voertuig met een chauffeur voor bepaalde tijd).
 6. Aanvaarding van AV. Door toegang tot, registratie voor of gebruik van het Platform aanvaardt de Gebruiker de toepassing van deze AV. Lees daarom deze AV aandachtig door voordat u zich toegang verschaft tot, zich registreert voor of gebruikmaakt van het Platform. Als een Dienst door een TNC-dienstverlener zal worden geleverd, kan het zijn dat de Gebruiker ook de algemene voorwaarden van de TNC moet aanvaarden.
 7. Wijziging van AV. Sixt Ride behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze AV, die op deze locatie zullen worden gepubliceerd. De wijzigingen maken pas deel uit van de overeenkomst wanneer de Gebruiker deze wijzigingen heeft aanvaard. Hierbij volstaat het als Sixt Ride de Gebruiker op de hoogte brengt van de nieuwe versie van de AV via het e-mailadres dat door de Gebruiker is opgegeven voor kennisgevingen. Als de Gebruiker niet binnen vier weken bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de AV, worden ze geacht te zijn aanvaard. Als onderdeel van de e-mail die gebruikt wordt om de nieuwe versie van de AV te communiceren, zal Sixt Ride de Gebruiker informeren over de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de wijziging, en ook over de betekenis van de bezwaartermijn van vier weken.
 8. Geen toepassing van algemene voorwaarden van gebruiker.De algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn niet van toepassing, ook niet indien Sixt Ride verzuimt uitdrukkelijk bezwaar te maken tegen opneming ervan.
 9. Taal van de overeenkomst. De taal van de overeenkomst is de Engelse taal.
 10. Beschikbaarheid van deze AV.De actuele versie van de AV wordt altijd weergegeven en de Gebruiker is ook bevoegd elektronische kopieën af te drukken of op te slaan. 
 11. Privacy van gegevens.Sixt Ride en Dienstverleners verzamelen en bewaren de persoonsgegevens die nodig zijn om de zakelijke transacties te verwerken. Zij houden zich bij de verwerking van de persoonsgegevens aan de wettelijke voorschriften. Het privacybeleid van Sixt Ride vindt u op sixt.nl/ride/privacy.

II. Registratie voor het Platform 

 1. Registratieproces. Registratie voor het Platform is vrijwillig en kosteloos. Om het registratieproces te doorlopen, moet de Gebruiker bepaalde gegevens verstrekken (bijv. voor- en achternaam en e-mailadres). Als de Gebruiker de registratie online aanvraagt, worden de contractgegevens van de Gebruiker vóór het verzenden van de registratieaanvraag ter bevestiging weergegeven, en kan de Gebruiker altijd zijn/haar gegevens corrigeren voordat de registratieaanvraag wordt ingediend. Sixt Ride behoudt zich het recht voor om een registratieaanvraag te accepteren of af te wijzen en er kunnen geen aanspraken op registratie worden gemaakt. Als Sixt Ride de aanvraag accepteert, brengt Sixt Ride de Gebruiker daarvan via e-mail op de hoogte via het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres en maakt Sixt Ride een gebruikersaccount aan voor de Gebruiker. De bevestiging van de registratie wordt door Sixt Ride opgeslagen, maar zal voor de Gebruiker niet meer zichtbaar en toegankelijk zijn via het Platform. 
 2. Nauwkeurigheid van gegevens. De Gebruiker is verplicht nauwkeurige, actuele en volledige gegevens bij te houden in zijn/haar account. Het niet bijhouden van nauwkeurige, actuele en volledige accountgegevens kan ertoe leiden dat de Gebruiker geen toegang kan krijgen tot of gebruik kan maken van de Diensten, of dat Sixt Ride deze Overeenkomst met de Gebruiker beëindigt. 
 3. Wachtwoorden. De Gebruiker is verplicht zijn/haar wachtwoord geheim te houden. Hij/Zij mag derden geen gebruik laten maken van zijn/haar gebruikersaccount. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft om aan te nemen dat een derde toegang heeft tot zijn/haar inloggegevens of anderszins toegang heeft gekregen of kan krijgen tot zijn/haar gebruikersaccount, is de Gebruiker verplicht Sixt Ride daar onmiddellijk van in kennis te stellen. Sixt Ride heeft dan het recht om de Gebruikersaccount te blokkeren tot de kwestie is opgehelderd. 
 4. Aansprakelijkheid voor misbruik van gebruikersaccount. De Gebruiker is jegens Sixt Ride aansprakelijk voor alle handelingen die via de account van de Gebruiker worden verricht, tenzij de Gebruiker niet verantwoordelijk is voor het misbruik in kwestie.
 5. Beëindiging. De registratie is voor onbepaalde tijd. De Gebruiker kan zich te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, laten uitschrijven middels een schriftelijke verklaring, verzonden per post naar of persoonlijk afgeleverd op het volgende adres: Sixt Ride GmbH & Co. KG, Zugspitzstrasse 1, D-81049 Pullach, Duitsland. Ook Sixt Ride kan een Gebruiker te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, uitschrijven door middel van een e-mail naar het e-mailadres dat aan de Gebruikersaccount is gekoppeld. 

III. Dienstenovereenkomsten – Contractuele relatie en sluiten van Dienstenovereenkomsten

 1. Contractuele relatie. Sixt Ride stelt Gebruikers in staat om Diensten te regelen en te plannen met Dienstverleners. Sixt Ride regelt Dienstenovereenkomsten die rechtstreeks tussen de Gebruiker en de Dienstverlener (inclusief een TNC die als Dienstverlener optreedt) worden gesloten. Gebruikers hebben derhalve het recht om rechtstreeks vorderingen in te dienen tegen Dienstverleners. De Gebruiker bevestigt dat Sixt Ride uitsluitend als intermediair of tussenpersoon en niet als dienstverlener optreedt. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op de totstandkoming of het regelen van Dienstenovereenkomsten.
 2. Sluiten van Dienstenovereenkomsten.Dienstenovereenkomsten tussen de Gebruiker en Dienstverleners worden als volgt via het Platform gesloten:
  1. Indiening van Boekingsaanvraag. Eerst geeft de Gebruiker de gewenste Dienst aan (bijv. een boeking voor een enkele reis of op uurbasis) en vult hij/zij het boekingsscherm van het Platform in. De kosten of de geschatte kosten van de Dienst worden dan weergegeven voor elke beschikbare boekingsklasse. Geschatte kosten worden weergegeven als de kosten worden berekend op basis van individuele factoren, zoals tijd en afstand (bijvoorbeeld overeenkomstig de AV van een TNC of de toepasselijke regelgeving in geval van een door een taxibedrijf te leveren Dienst). De Gebruiker kiest vervolgens een boekingsklasse en bevestigt zijn/haar betalingswijze, de bijbehorende factureringsgegevens en de contactgegevens ter ondersteuning van de levering van de Diensten. De Gebruiker kan de gegevens van zijn/haar aanvraag van een Dienst (de "Boekingsaanvraag") bekijken en corrigeren voordat hij/zij de Boekingsaanvraag indient door te klikken op de knop "NU BOEKEN & BETALEN" (of een knop met een vergelijkbare strekking). Wanneer een Gebruiker een boekingsklasse kiest voor een via een TNC-netwerk te regelen en door een TNC-dienstverlener te leveren Dienst, wordt er een (aanvullende) overeenkomst gesloten tussen de Gebruiker en de TNC die het TNC-netwerk exploiteert; op deze aanvullende overeenkomst zijn de voorwaarden van de TNC ("AV van de TNC") van toepassing, behalve indien in deze AV van Sixt Ride staat dat bepaalde condities van de AV van de TNC niet van toepassing zijn (bijv. met betrekking tot betaling en facturering). De van toepassing zijnde AV van de TNC (of een link naar deze AV) worden tijdens het boekingsproces weergegeven en moeten door de Gebruiker worden geaccepteerd.
  2. Totstandkoming van Dienstenovereenkomst.
   1. Totstandkoming van Dienstenovereenkomst met een Platform-dienstverlener. Wanneer een Gebruiker een Boekingsaanvraag bij Sixt Ride indient, ofwel via het Platform, ofwel telefonisch of per e-mail, voor door een Platform-dienstverlener te leveren Diensten, doet de Gebruiker een aanbod voor het sluiten van een Dienstenovereenkomst met een Dienstverlener. Na ontvangst van een Boekingsaanvraag stuurt Sixt Ride de Gebruiker een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de Boekingsaanvraag; in deze e-mail staan ook de ontvangen gegevens. Behalve als de Dienstverlener een taxibedrijf is, treedt de Dienstenovereenkomst tussen de Gebruiker en de Dienstverlener pas in werking nadat Sixt Ride kort voor de rit per e-mail een afzonderlijk overzicht ("Ritgegevens") heeft verzonden, met vermelding van de naam en contactgegevens van de geselecteerde Dienstverlener. Naast deze AV van Sixt Ride zijn de op het moment van boeking geldende boekingsvoorwaarden van toepassing op Dienstenovereenkomsten. Als de Dienstverlener een taxibedrijf is dat taxidiensten verleent, wordt de Dienstenovereenkomst gesloten in overeenstemming met de voor het taxibedrijf geldende regelgeving, en zijn tegenstrijdige bepalingen in deze AV van Sixt Ride voor de Dienstenovereenkomsten niet van toepassing.
   2. Totstandkoming van Dienstenovereenkomst met een TNC-dienstverlener. Wanneer een Gebruiker een Boekingsaanvraag bij Sixt Ride indient, ofwel via het Platform, ofwel telefonisch of per e-mail, voor door een TNC-dienstverlener te leveren Diensten, staan de nadere voorwaarden voor het sluiten van een Dienstenovereenkomst in de AV van de TNC waar de TNC-dienstverlener bij geregistreerd is. Na ontvangst van een Boekingsaanvraag stuurt Sixt Ride de Gebruiker een e-mail, app-melding, sms-bericht of bericht op het Platform (bijvoorbeeld onder "Ritgegevens") om de ontvangst van de Boekingsaanvraag te bevestigen, inclusief de ontvangen gegevens. Sixt Ride verstrekt de Gebruiker nadere berichten en informatie in overeenstemming met de door de TNC gehanteerde processen (bijv. naam chauffeur, kentekennummer, merk en model).
   3. Afwijzing van Boekingsaanvragen. Als Sixt Ride een Dienstenovereenkomst niet zodanig kan regelen dat aan de Boekingsaanvraag wordt voldaan, laat Sixt Ride de Gebruiker per e-mail, app-melding, sms-bericht of bericht op het Platform (bijv. onder "Ritgegevens") weten dat de Boekingsaanvraag niet kan worden uitgevoerd.
   4. Nauwkeurigheid van gegevens. De Gebruiker is verplicht nauwkeurige, actuele en volledige gegevens te verstrekken en eventuele wijzigingen onmiddellijk door te geven aan Sixt Ride. Niet-naleving van deze vereiste kan ertoe leiden dat de Gebruiker de Diensten niet kan gebruiken of dat een Dienstenovereenkomst wordt beëindigd.
  3. Boekingsvoorwaarden. De boekingsvoorwaarden variëren, afhankelijk van de boekingsklasse. Voor Dienstenovereenkomsten met Platform-dienstverleners, met uitzondering van taxibedrijven, gelden de Boekingsvoorwaarden die te vinden zijn op https://www.sixt.nl/ride/bookingconditions. Voor Dienstenovereenkomsten met TNC-dienstverleners zijn de voor het betreffende TNC-netwerk geldende boekingsvoorwaarden van toepassing. Voor Dienstenovereenkomsten met taxibedrijven geldt de lokale wet- en regelgeving voor taxidiensten.

IV. Annulering van Dienstenovereenkomsten

 1. Annuleringsvoorwaarden. De Gebruiker kan de Dienstenovereenkomst met of zonder kosten opzeggen volgens de voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende boekingsklasse en Dienstenovereenkomst. De Boekingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de Dienstenovereenkomsten die door de Gebruiker worden gesloten met Platform-dienstverleners, met uitzondering van taxibedrijven, zijn te vinden op: https://www.sixt.nl/ride/bookingconditions; Dienstenovereenkomsten met taxibedrijven kunnen overeenkomstig de lokaal geldende wet- en regelgeving worden geannuleerd. De annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op Dienstenovereenkomsten met TNC-dienstverleners zijn vastgelegd in de van toepassing zijnde AV van de TNC.
 2. Annulering alleen via Platform. Om een soepele en veilige transactie te waarborgen, moeten alle annuleringsverzoeken worden gedaan via de website sixt.nl/ride of via de Sixt Ride-app. Annulering per e-mail of telefoon is niet mogelijk. Sixt Ride zal legitieme annuleringen per e-mail bevestigen aan de Gebruiker.

V. Betaling van uit hoofde van Dienstenovereenkomsten verschuldigde kosten 

 1. Verschuldigde kosten. Alle in Dienstenovereenkomsten overeengekomen kosten worden onmiddellijk opeisbaar na volledige levering van de contractuele Diensten (doorgaans aan het einde van de rit) en omvatten eventuele kosten en, indien van toepassing, wettelijke belastingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn de kosten van een geboekte enkele reis van toepassing op de overeengekomen reis, zonder tussenstops en zonder omleidingen. Bij boekingen tegen een vast tarief dient de Gebruiker het overeengekomen bedrag ook te betalen indien de passagier de rit voortijdig beëindigt of inkort.
 2. Overdracht. De Dienstverlener is gerechtigd om aanspraken op bedragen die in Dienstenovereenkomsten zijn overeengekomen, over te dragen, in het bijzonder aan Sixt Ride, en draagt zulke aanspraken met ingang van de vervaldatum over. Wanneer de gebruiker of passagier kiest voor betaling via een centrale zakelijke betaaloplossing, draagt Sixt Ride overgenomen vorderingen op haar beurt over aan de aanbieder van de gekozen centrale zakelijke betaaloplossing.
 3. Facturen/betalingsbewijzen.Sixt Ride zal een ritoverzicht, factuur en/of betalingsbewijs van de kosten, gemaakt door of namens de Dienstverlener of een TNC, via e-mail sturen of laten sturen, of deze via het platform aan de Gebruiker beschikbaar stellen, afhankelijk van het gebied waarin de dienst is geleverd en van de gekozen Dienstverlener. Indien de Gebruiker geen factuur ontvangt van Sixt Ride, een aanbieder van de gekozen centrale zakelijke betaaloplossing, de Dienstverlener of een TNC, en de Gebruiker heeft een factuur nodig, dan kan de Gebruiker telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Sixt Ride. Als een Dienstenovereenkomst door een TNC wordt geregeld, zijn afwijkende betalingscondities in de AV van de TNC niet van toepassing.
 4. Betalingswijze. De kosten moeten worden betaald via de betalingswijze die de Gebruiker tijdens het boekingsproces heeft geselecteerd. Voor betalingen op factuur dient het factuurbedrag binnen 10 dagen na kennisgeving van de factuur te worden voldaan (dit geldt niet voor betalingen via een centrale zakelijke betaaloplossing).
 5. Creditcardterugboekingen. In geval van creditcardterugboekingen kan Sixt Ride namens de Dienstverlener of TNC, doch uitsluitend ten behoeve van het innen van vorderingen, gebruikmaken van aanbieders van incassodiensten voor het innen van vorderingen en ook derden inschakelen om het adres van de Klant te achterhalen.

VI. Aansprakelijkheid van SIXT Ride, Dienstverleners en TNC

 1. Sixt Ride is uitsluitend aansprakelijk jegens de Gebruiker, in het bijzonder met betrekking tot haar contractuele verplichtingen volgens dit artikel VI. Sixt Ride is onder geen beding aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van Dienstverleners, in het bijzonder uit hoofde van een Dienstenovereenkomst. De Dienstverleners en chauffeurs zijn geen hulppersonen, noch werknemers, noch onderaannemers van Sixt Ride.
 2. De aansprakelijkheid van Sixt Ride jegens de Gebruiker en de aansprakelijkheid van Platform-dienstverleners, met uitzondering van taxibedrijven, jegens de Gebruiker, in het bijzonder onder Dienstenovereenkomsten, worden beheerst door de volgende regels:
  • Sixt Ride en de Platform-dienstverlener nemen zonder enige beperking de aansprakelijkheid op zich voor schade die moedwillig is veroorzaakt of het gevolg is van grove nalatigheid van hen, hun werknemers en hun hulppersonen, alsook in geval van bedrieglijke niet-onthulling van gebreken, uitdrukkelijke garanties en uit persoonlijk letsel voortvloeiende schade (leven, lichaam en gezondheid). 
  • Sixt Ride en de Platform-dienstverlener zijn slechts aansprakelijk voor andere schade indien zij in strijd handelen met een verplichting die nageleefd moet worden om de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, en op de naleving waarvan de andere partij bij de overeenkomst doorgaans kan vertrouwen. Tegelijkertijd is de aansprakelijkheid voor dergelijke andere schade beperkt tot de schade die typisch wordt geacht voor dit type contract en die te voorzien is. Eventuele aansprakelijkheid krachtens de wetgeving op het gebied van productaansprakelijkheid blijft onaangetast. 
  • Sixt Ride garandeert geen verplichtingen uit hoofde van geregelde Dienstenovereenkomsten en aanvaardt daar geen aansprakelijkheid voor. In het bijzonder is Sixt Ride daarbij niet aansprakelijk voor niet-naleving van publiekrechtelijke voorschriften door Dienstverleners.
  • Verder is Sixt Ride niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de inhoud en programma's die Sixt Ride kosteloos op het Platform ter beschikking stelt, noch voor schade die daaruit kan voortvloeien.
 3. TNC's zijn aansprakelijk overeenkomstig de overeenkomsten tussen de Gebruiker en de TNC. TNC-dienstverleners zijn aansprakelijk overeenkomstig de tussen de Gebruiker en de TNC-dienstverleners gesloten Dienstenovereenkomsten.
 4. Platform-dienstverleners die taxibedrijven zijn, zijn aansprakelijk in overeenstemming met de geldende regelgeving.

VII.  Slotbepalingen voor zowel de Platform-gebruikersovereenkomst als de Dienstenovereenkomsten

 1. Communicatie via e-mail.Juridisch bindende verklaringen kunnen aan de Gebruiker worden verstrekt via het e-mailadres dat in de account is opgeslagen of door de Gebruiker tijdens het boekingsproces is opgegeven.
 2. Overdracht. Sixt Ride is gerechtigd om alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de Gebruiker en Sixt Ride geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij, met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 4 weken; in dat geval kan de Gebruiker de contractuele relatie op goede gronden beëindigen.
 3. Overmacht. Indien gebeurtenissen of omstandigheden buiten de invloedssfeer van Sixt Ride of een Dienstverlener (overmacht) de uitvoering van hun respectievelijke contractuele verplichtingen onmogelijk maken, wordt Sixt Ride of de Dienstverlener, wie van hen ook maar de getroffen partij is, ontslagen van zijn prestatieverplichting. In het bijzonder worden de verstoring of het uitvallen van het internet of andere netwerken, telecommunicatieverbindingen, de stroomvoorziening of andere infrastructuren, alsmede verstoringen of wanprestaties van de kant van aanbieders of leveranciers alsook zware weersomstandigheden aangemerkt als overmacht.
 4. Toepasselijk recht.De contractuele relatie tussen de Gebruiker en Sixt Ride en de Dienstenovereenkomsten met de Platform-dienstverlener worden beide uitsluitend beheerst door het materieel recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens Koopverdrag) en het Duits internationaal privaatrecht. Op overeenkomsten tussen Gebruikers en TNC's en op overeenkomsten tussen Gebruikers en TNC-dienstverleners is het recht van toepassing dat is vastgelegd in de AV van de TNC.
 5. Plaats van jurisdictie.Voor Gebruikers die geregistreerde zakenmensen zijn, is München de overeengekomen plaats van jurisdictie voor alle juridische geschillen die in verband met deze overeenkomst en de individuele overeenkomsten kunnen ontstaan.

VIII. Bedrijfsgegevens

Dit zijn de contactgegevens van Sixt Ride:

Sixt Ride GmbH & Co. KG,

Zugspitzstrasse 1

D-82049 Pullach

Duitsland

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: HRA 110256

Als handelsregister fungerende rechtbank: Lokale handelsrechtbank in München

E-mail: [email protected]

Telefoon: +31 20 8110 771