Privacybeleid van Sixt Ride

Hieronder willen wij u informeren welke persoonsgegevens SIXT RIDE verwerkt en voor welke doeleinden dit gebeurt. Daarnaast informeren wij u over nog andere belangrijke details op het gebied van de gegevensbescherming, bijv. over uw rechten.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is de besloten commanditaire vennootschap naar Duits recht Sixt Ride GmbH & Co. KG, Zugspitzstraße 1, D-82049 Pullach (hierna te noemen: SIXT RIDE) .

U kunt bij alle vragen die betrekking hebben op gegevensbescherming, contact opnemen via het volgende e-mailadres: dataprotection-chauffeur@sixt.com

U kunt onze beveiligingsdeskundige bereiken op de bovengenoemde adressen (trefwoord: beveiligingsdeskundige)

Categorieën van persoonsgegevens

In verband met onze diensten kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens door ons worden verwerkt:

  • Basisgegevens: Hiertoe behoren bijv. voornaam, achternaam, adres (privé en/of zakelijk), geboortedatum.
  • Communicatiegegevens: Dit zijn bijv. telefoonnummer, e-mailadres (privé en/of zakelijk), evt. faxnummer, communicatie-inhoud (bijv. e-mails, brieven, faxberichten).
  • Contractgegevens: Hiertoe behoren bijv. plaats en tijdstip van de afhaling, eindbestemming, betalingsgegevens en informatie over klantenbindings- en partnerprogramma’s.
  • Vrijwillig verstrekte gegevens: Hiertoe behoren gegevens die u ons op vrijwillige basis verstrekt zonder dat wij hier uitdrukkelijk om vragen, bijvoorbeeld voorkeuren m.b.t. de gewenste voertuigklasse.

 

Juridische grondslagen van de gegevensverwerking bij SIXT RIDE

Art. 6 lid 1 zin 1 sub a) van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Volgens dit voorschrift is een verwerking van persoonsgegevens toegestaan als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking.

Art. 6 lid 1 zin 1 sub b) AVG: Volgens dit voorschrift is de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (bijv. bij boeking van een voertuig).

Art. 6 lid 1 zin 1 sub c) AVG: Volgens dit voorschrift is de gegevensverwerking rechtmatig als deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een voor Sixt Ride wettelijke verplichting.

Art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG: Volgens dit voorschrift is de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig als zij noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, d.w.z. SIXT RIDE, of van een derde, tenzij de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokken personen, dus van u, zwaarder wegen.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking bij SIXT RIDE

 

I. Registratie en boeking

Doeleinden van de verwerking

Persoonsgegevens worden bijv. verzameld en verwerkt via websites, app, telefoon of bemiddelaars, als u deze aan ons beschikbaar stelt, bijv. vooral t.b.v. de bemiddeling bij dienstverleningsovereenkomsten met derden via de boeking van voertuigen, t.b.v. het gebruik van het platform op basis van een registratie, t.b.v. de identificatie door een inlogprocedure of t.b.v. de communicatie met ons, bijv. via formulieren die u ons toezendt, of door de toezending van e-mails aan ons. Tot de persoonsgegevens die wij verzamelen behoren onder andere:

  • basisgegevens
  • communicatiegegevens
  • contractgegevens
  • geolocatiegegevens
  • informatie over gebruikersvoorkeuren

Wij gebruiken deze gegevens voor de aangegeven of uit de aanvraag voortvloeiende doeleinden, dus bijvoorbeeld een boekingsaanvraag voor de afhandeling van uw reserveringsverzoek.

U kunt tijdens de Sixt Ride boekingsprocedure het nummer van een creditcard opgeven en zo uw rit per creditcard betalen. (De daadwerkelijke afboeking vindt pas plaats na afloop van de rit).

Voor de afwikkeling van betalingen per creditcard maakt Sixt Ride gebruik van een volgens de veiligheidsnorm PCI-DSS gecertificeerde betaalprovider (Payment Service Provider, PSP) die uw creditcardgegevens moet beschermen.

Sixt Ride zelf slaat geen creditcardgegevens van u op; om u in staat te stellen ook bij toekomstige boekingen gebruik te maken van een reeds geregistreerde kaart, slaan wij slechts een referentienummer op t.b.v. een eenduidige identificatie van uw kaart.

Voor uw en onze veiligheid gebruiken wij uw gegevens bovendien voor fraudepreventie en ter voorkoming van wanbetaling. Hiervoor werken wij samen met de dienstverlener Kount Inc., 917 Lusk Street, Suite 300, Boise, ID 83706, VS. Deze dienstverlener analyseert uw basis- en contractgegevens op echtheid en frauderisico’s.

Juridische grondslagen van bovengenoemde verwerkingen

Art. 6 lid 1 zin 1 sub b) AVG voor gegevensverwerking voor de nakoming van de met u gesloten overeenkomst betreffende de bemiddeling van dienstverleningsovereenkomsten met derden (boeking van voertuigen) alsook voor de nakoming van de met u gesloten overeenkomst voor het gebruik van het platform. Art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG voor gegevensverwerking t.b.v. de afrekening met derden, voor het instellen van eigen vorderingen en voor risicopreventie.

Gerechtvaardigd belang, voor zover de verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub. f) AVG

Ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken t.b.v. risicopreventie bestaat erin dat wij schijnboekingen en wanbetaling willen voorkomen.

Categorieën van ontvangers van uw gegevens

Voor bovengenoemde doeleinden (met name om de vervoersdienstverlener over een boeking te informeren of om een betaling af te wikkelen) maken wij uw gegevens toegankelijk voor de volgende ontvangers: financiële dienstverleners, dienstverleners op het gebied van risicopreventie, groepsmaatschappijen van SIXT, samenwerkingspartners.

2. Marketing en direct marketing

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw basisgegevens, communicatiegegevens en contractgegevens ten behoeve van de klantenbinding, de uitvoering van klantenbindings- en bonusprogramma’s (waaronder die van onszelf en die van onze samenwerkingspartners), alsook de optimalisatie van klantaanbiedingen.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen een eventuele verwerking of gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing. Het bezwaar moet worden gericht aan: Sixt Ride GmbH & Co. KG, trefwoord: “Widerspruch” (bezwaar), Zugspitzstraße 1, D-82049 Pullach of per e-mail aan: dataprotection-chauffeur@sixt.com .

Juridische grondslagen van de verwerking

Art. 6 lid 1 sub a) AVG voor gegevensverwerking ten behoeve van directe promotieactiviteiten die een uitdrukkelijke voorafgaande toestemming veronderstellen.

Art. 6 lid 1 sub. f) AVG voor gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing, waarvoor geen uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is vereist, en voor de genoemde marketingmaatregelen (→ Doeleinden van de verwerking).

Gerechtvaardigd belang, voor zover de verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub. f) AVG

Ons gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing en de genoemde marketingmaatregelen, is erin gelegen u te winnen voor ons aanbod en met u een duurzame klantrelatie op te bouwen.

Categorieën van ontvangers van uw gegevens

Voor bovengenoemde doeleinden geven wij uw gegevens door aan IT-dienstverleners, callcenters, reclamepartners en aanbieders van klantenbindingsprogramma’s.

3. GPS-tracking

Doeleinden van de verwerking

Om u als klant de mogelijkheid te bieden om met de mobiele Sixt Ride toepassingen (Android en iOS apps) nog eenvoudiger vanuit uw actuele positie als afhaallocatie te boeken, kunnen onze apps uw positie lokaliseren. Voorwaarde is dat u in de app hebt ingestemd met de overdracht van uw GPS-gegevens. Deze locatiegegevens worden niet opgeslagen en uitsluitend gebruikt om een afhaallocatie vast te leggen. Verder kunnen wij de coördinaten van de bezorgde chauffeurs vastleggen via hun mobiele telefoon, ook op het moment dat u zich in het voertuig bevindt. Dit heeft ten doel nog andere reserveringen alsook de uitvoering van een reeds gereserveerde rit mogelijk te maken en om klanten te informeren over een nog uit te voeren rit (bijvoorbeeld het tijdstip van aankomst van de chauffeur).

Juridische grondslagen van bovengenoemde verwerkingen

Art. 6 lid 1 zin 1 sub a) AVG voor gegevensverwerking, die is gebaseerd op uw toestemming (instemming); art. 6 lid 1 zin 1 sub b) of f) AVG voor de locatieregistratie van onze chauffeurs.

Gerechtvaardigd belang, voor zover de verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub. f) AVG

Ons gerechtvaardigd belang voor de locatieregistratie van de chauffeurs ligt in het bieden van locatiespecifieke diensten en functies.

4. Zakelijke klanten / betaling door derden

Als u een rit boekt via uw werkgever, verwerken wij uw gegevens eveneens voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dit geldt ook als uw rekening door een derde moet worden betaald.

Categorieën van ontvangers van uw gegevens

Wij verstrekken de door ons in het kader van huurovereenkomsten verzamelde persoonsgegevens (met name de rekening, evt. ook in de vorm van maandelijkse overzichten) aan uw werkgever of aan een derde die uw rekening moet betalen.

Juridische grondslagen van bovengenoemde verwerkingen

Art. 6 lid 1 zin 1 sub b) AVG voor gegevensverwerking t.b.v. boekingen en klantenondersteuning, overigens art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gerechtvaardigd belang, voor zover de verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub. f) AVG

Voor zover er sprake is van een gegevensverwerking t.b.v. de afrekening met uw werkgever of derden, bestaat ons gerechtvaardigd belang erin factuurbedragen en overige vorderingen te doen gelden resp. verweerders te kunnen vaststellen.

 

5. Cookies en App Analytics

Doeleinden van de verwerking

Onze websites maken gebruik van ‘cookies’, en onze app maakt gebruik van analytics tools. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een webserver naar uw harde schijf worden gekopieerd. Cookies bevatten informatie die later kan worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft toegezonden. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. De door ons gebruikte cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden daar ook niet mee samengevoegd. Analytics tools slaan gegevens op over het gebruik van de app, ofwel in de app zelf of t.b.v. het doorgeven van (geanonimiseerde) gebruiksanalyses aan de exploitant van de app.

Gedetailleerde informatie over cookies en de deactivering ervan kunt u vinden in de cookierichtlijn van de desbetreffende website (oproepbaar via de link in de desbetreffende cookiebanner en onder de menuoptie “Privacyverklaring”). App Analytics kunt deactiveren u in de app (informatie à privacybeleid).

Juridische grondslagen van bovengenoemde verwerkingen

Art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG, voor zover er een persoonsgerelateerde verwerking plaatsvindt.

Gerechtvaardigd belang, voor zover de verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 zin 1 sub. f) AVG

Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens via onze websites en app is gelegen in de verbetering van ons internetaanbod, het hierdoor kunnen bieden van optimale service aan onze klanten en het verhogen van de klanttevredenheid.

Informatieverstrekking aan derde landen

Indien u bij ons ritten in derde landen boekt, geven wij uw persoonsgegevens door aan de contractpartner in het derde land. De informatieoverdracht aan een derde land vindt plaats op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Als er voor het desbetreffende derde land geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar is, vindt de informatieverstrekking aan dat derde land plaats op basis van passende waarborgen in de zin van art. 46 lid 2 AVG. Kopieën van deze waarborgen kunnen worden aangevraagd bij SIXT RIDE op het bovengenoemde adres (vgl. → Verantwoordelijke). Derde landen zijn alle landen buiten de Europese Economische Ruimte. Tot de Europese Economische Ruimte behoren alle landen van de Europese Unie en de landen van de zogeheten Europese Vrijhandelsassociatie. Dat zijn Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Duur van de opslag / criteria voor de duur van de opslag

SIXT RIDE slaat uw persoonsgegevens op totdat het doel dat ten grondslag ligt aan de verwerking (vgl. → Doeleinden van de gegevensverwerking bij SIXT RIDE) is komen te vervallen. Voor zover SIXT RIDE wettelijk verplicht is persoonsgegevens op te slaan, vindt de opslag plaats voor de duur van die wettelijke verplichting. Voor commerciële documentatie, waartoe handelsboeken en bewijsstukken (o.a. facturen) behoren, is dit 10 jaar. Zo nodig worden uw gegevens in het kader van onze dagelijkse bedrijfsvoering gedurende deze tijd geblokkeerd, indien er geen ander doel meer voor de verwerking bestaat. De via de mobiele telefoon van de chauffeur verzamelde gegevens (vgl. → GPS Tracking) worden na drie maanden verwijderd.

Uw rechten

Rechten volgens art. 15-18, 20 AVG

U hebt het recht om – met passende tussenpozen – ons te verzoeken om informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens (art. 15 AVG). Deze informatie heeft betrekking op de vraag of SIXT RIDE persoonsgegevens van u heeft opgeslagen en o.a. om welke gegevens het gaat en voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt. Op verzoek stelt SIXT RIDE een kopie van de gegevens die voorwerp zijn van de verwerking, aan u beschikbaar.

Verder hebt u het recht om van SIXT RIDE de rectificatie van verkeerd opgeslagen gegevens te eisen (art. 16 AVG).

U hebt bovendien het recht om van SIXT RIDE de verwijdering van uw persoonsgegevens te eisen (art. 17 AVG). Wij zijn o.a. verplicht tot verwijdering als uw persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op overige wijze zijn verwerkt, niet langer noodzakelijk zijn, nadat u een eenmaal verleende toestemming hebt ingetrokken of als de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 18 AVG). Hiertoe is het noodzakelijk dat u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dat wij uw bezwaar controleren. In dat geval mogen uw gegevens door ons, met uitzondering van de opslag, niet verder worden bewerkt totdat het vraagstuk van de juistheid is opgehelderd.

Mocht u willen overstappen naar een concurrent van SIXT RIDE, dan hebt u recht op teruggave van de gegevens (in een machinaal leesbaar formaat) die u ons in verband met uw toestemming of in het kader van een met u bestaande contractuele relatie beschikbaar hebt gesteld, of – naar uw keuze – op overdracht van de betreffende gegevens aan een derde partij (recht op gegevensoverdraagbaarheid, art. 20 AVG).

Geen contractuele of wettelijke plicht tot beschikbaarstelling van de gegevens / gevolgen van niet-beschikbaarstelling

U bent contractueel of wettelijk niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons beschikbaar te stellen. Houd er echter a.u.b. rekening mee dat u met ons geen overeenkomst over de gebruikmaking van onze diensten kunt afsluiten als wij de gegevens die wij voor de genoemde doeleinden nodig hebben (vgl. → Doeleinden van de gegevensverwerking bij SIXT RIDE), niet mogen verzamelen en verwerken.

Te allen tijde mogelijk recht van bezwaar volgens art. 21 AVG

Berust de verwerking van uw gegevens door SIXT RIDE op de vervulling van een taak die van algemeen belang is, of maakt zij deel uit van de uitoefening van het openbaar gezag (art. 6 lid 1 zin 1 sub e) AVG) of berust de gegevensverwerking op gerechtvaardigde belangen van SIXT RIDE, dan hebt u – om redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben – te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. SIXT RIDE zal de verwerking dan beëindigen, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen bij de beëindiging van de verwerking.

Het bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing is te allen tijde zonder beperkingen mogelijk.

Te allen tijde mogelijk recht op intrekking toestemming

Als de gegevensverwerking door SIXT RIDE op uw toestemming berust, dan hebt u het recht een aan ons verleende toestemming te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van het gebruik van gegevens tot aan het moment van intrekking van de toestemming wordt hierdoor niet aangetast.

Recht op bezwaar

U hebt het recht om bij de voor het toezicht op SIXT RIDE verantwoordelijke instantie op het volgende adres een klacht in te dienen:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) [Beierse instantie voor toezicht gegevensbescherming)]

Promenade 27

D-91522 Ansbach

 

Stand: februari 2019